ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม 052-005998

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
16
เมื่อวานนี้
27
เดือนนี้
747
เดือนที่แล้ว
1,195
ปีนี้
4,534
ปีที่แล้ว
15,137
ทั้งหมด
40,218
ไอพี ของคุณ
18.207.129.82

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง9 ก.ค. 2563
2คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25628 ก.ค. 2563
3คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ8 ก.ค. 2563
4คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.ค. 2563
5คู่มือการใช้งานระบบ Info สําหรับผู้ใช้งานระดับ อปท. โครงการระบบข้อมูลกลางองค์กรป8 ก.ค. 2563
6คู่มือการใช้งานระบบ Info สําหรับผู้ใช้งานระดับ อปท. โครงการระบบข้อมูลกลางองค์กรป8 ก.ค. 2563
7คู่มือการปฏิบัติธุรการและงานสารบรรณ8 ก.ค. 2563
8แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ8 ก.ค. 2563
9คู่มือ การจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่8 ก.ค. 2563
10คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี8 ก.ค. 2563
11คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์8 ก.ค. 2563
12แนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน8 ก.ค. 2563
13กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)8 ก.ค. 2563
14องค์ประกอบหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้8 ก.ค. 2563
15การเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นปีง8 ก.ค. 2563
16คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง8 ก.ค. 2563
17คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ8 ก.ค. 2563
18คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.ค. 2563

1