ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม 053-698300

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
717
เดือนที่แล้ว
1,395
ปีนี้
717
ปีที่แล้ว
15,563
ทั้งหมด
51,964
ไอพี ของคุณ
54.162.69.45

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 25643 ธ.ค. 2563
2มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วม 25643 ธ.ค. 2563
3มาตราการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 25643 ธ.ค. 2563
4มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง 25643 ธ.ค. 2563
5มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ธ.ค. 2562
6มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ธ.ค. 2562
7มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ธ.ค. 2562
8มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ธ.ค. 2562
9หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ธ.ค. 2562
10มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ธ.ค. 2562
11มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด1 ธ.ค. 2562

1