ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม 053-698300

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์กู้ชีพ อบต.แม่แดด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
33
เดือนนี้
664
เดือนที่แล้ว
1,533
ปีนี้
10,045
ปีที่แล้ว
15,563
ทั้งหมด
61,292
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152

ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256525 ม.ค. 2565
2มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256525 ม.ค. 2565
3มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการเกิดดารทุจริตและประพฤติมิชิบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256525 ม.ค. 2565
4มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256525 ม.ค. 2565
5มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นปละประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256525 ม.ค. 2565
6มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 ม.ค. 2565
7ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 25643 ธ.ค. 2563
8มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วม 25643 ธ.ค. 2563
9มาตราการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 25643 ธ.ค. 2563
10มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง 25643 ธ.ค. 2563
11มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ธ.ค. 2562
12มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ธ.ค. 2562
13มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ธ.ค. 2562
14มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ธ.ค. 2562
15หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ธ.ค. 2562
16มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ธ.ค. 2562
17มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด1 ธ.ค. 2562

1