ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม 053-698300

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์กู้ชีพ อบต.แม่แดด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
131
เดือนที่แล้ว
2,252
ปีนี้
13,624
ปีที่แล้ว
19,919
ทั้งหมด
84,790
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ19 เม.ย. 2565
2คู่มือและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่นจากระบบซีเป็นระบบแท่ง9 ก.ค. 2563
3คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.ค. 2563
4คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ8 ก.ค. 2563
5คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) สำหรับหน่วยงานนำร่อง8 ก.ค. 2563
6การเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่นปีง8 ก.ค. 2563
7องค์ประกอบหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้8 ก.ค. 2563
8กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)8 ก.ค. 2563
9แนวทาง การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน8 ก.ค. 2563
10คัมภีร์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์8 ก.ค. 2563
11คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี8 ก.ค. 2563
12คู่มือ การจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่8 ก.ค. 2563
13แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ8 ก.ค. 2563
14คู่มือการปฏิบัติธุรการและงานสารบรรณ8 ก.ค. 2563
15คู่มือการใช้งานระบบ Info สําหรับผู้ใช้งานระดับ อปท. โครงการระบบข้อมูลกลางองค์กรป8 ก.ค. 2563
16คู่มือการใช้งานระบบ Info สําหรับผู้ใช้งานระดับ อปท. โครงการระบบข้อมูลกลางองค์กรป8 ก.ค. 2563
17คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น8 ก.ค. 2563
18คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ8 ก.ค. 2563
19คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25628 ก.ค. 2563
20คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์8 ก.ค. 2563

1