ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม 053-698300

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์กู้ชีพ อบต.แม่แดด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
720
เดือนที่แล้ว
2,411
ปีนี้
26,744
ปีที่แล้ว
19,919
ทั้งหมด
97,910
ไอพี ของคุณ
35.175.107.142

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมปละความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparenvy Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30 ธ.ค. 2565
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256525 ม.ค. 2565
3มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256525 ม.ค. 2565
4มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการเกิดดารทุจริตและประพฤติมิชิบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256525 ม.ค. 2565
5มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256525 ม.ค. 2565
6มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นปละประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256525 ม.ค. 2565
7มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 25 ม.ค. 2565
8ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 25643 ธ.ค. 2563
9มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วม 25643 ธ.ค. 2563
10มาตราการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ 25643 ธ.ค. 2563
11มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง 25643 ธ.ค. 2563
12มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ธ.ค. 2562
13มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ธ.ค. 2562
14มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ธ.ค. 2562
15มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ธ.ค. 2562
16หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีการเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ธ.ค. 2562
17มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 1 ธ.ค. 2562
18มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด1 ธ.ค. 2562

1