ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม 053-698300

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์กู้ชีพ อบต.แม่แดด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
1,377
เดือนที่แล้ว
1,781
ปีนี้
20,625
ปีที่แล้ว
19,919
ทั้งหมด
91,791
ไอพี ของคุณ
34.204.181.91

ลำดับรายการวันที่
1การกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์ปกครองท้องถิ่น 25421 ก.ค. 2562
2การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25601 ก.ค. 2562
3การแพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.25601 ก.ค. 2562
4การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25421 ก.ค. 2562
5การประเมินภาษีบำรงท้องที่ พ.ศ. 25481 ก.ค. 2562
6การประเมินภาษีบำรงท้องที่ พ.ศ. 25491 ก.ค. 2562
7การประเมินภาษีบำรงท้องที่ พ.ศ. 25501 ก.ค. 2562
8การประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 25621 ก.ค. 2562
9การลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.25421 ก.ค. 2562
10กำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 25581 ก.ค. 2562
11ค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 25611 ก.ค. 2562
12ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 25601 ก.ค. 2562
13เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25091 ก.ค. 2562
14เงินสวัสดีการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ. 25621 ก.ค. 2562
15ชื่อเสนอข้อบัญยญัติท้องถิ่น พ.ศ.25421 ก.ค. 2562
16บำเหน็จบำนาญข้าราการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 25561 ก.ค. 2562
17พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 25471 ก.ค. 2562
18ภาษีบำรุ่งท้องถิ่น พ.ศ. 25081 ก.ค. 2562
19ระบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 25391 ก.ค. 2562
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง กหารงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษา1 ก.ค. 2562

1 2   >>  >|