ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ติดต่อสอบถาม 053-698300

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์กู้ชีพ อบต.แม่แดด

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/10/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
131
เดือนที่แล้ว
2,252
ปีนี้
13,624
ปีที่แล้ว
19,919
ทั้งหมด
84,790
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด


สภาพทั่วไป

 


ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด


      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 40  และ  41  ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 44 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2542

 

 

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด1.  ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด


      องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔ บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 85130
โทรศัพท์/โทรสาร 0-5331-7453

 

2. อาณาเขต 

 

    ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอกัลยาณิวัฒนา ห่างจากอำเภอ ประมาณ  35 กิโลเมตร                   มีอาณาเขต ดังนี้
        ทิศเหนือติดกับ    ติดกับ    ตำบลบ้านจันทร์  อำเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่และตำบลโป่งสา อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
        ทิศใต้               ติดกับ    ตำบลแม่นาจร     อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่            
        ทิศตะวันตก        ติดกับ    ตำบลแจ่มหลวง   อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่และ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
        ทิศตะวันออก       ติดกับ   ตำบลยั้งเมินและตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

3.  เนื้อที่


    องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 193.40  ตารางกิโลเมตร หรือ 120,875 ไร

 

4.  ภูมิประเทศ


        ตำบลแม่แดด มีเนื้อที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ป่าไม้และลำห้วย โดยภูเขาสูงประมาณ ๘๐๐ – ๑,๓๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพป่าไม้เป็น ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ดินเป็นดินเหนียว สีดินเป็นสีน้ำตาล มีค่า ph. ๔.๕ – ๕.๕ มีปัญหาการชะล้างของดิน สภาพอากาศ จะมีความเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย ๑๙ องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ๑,๔๕๐ มิลลิเมตร หรือมีปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ย ๑๒๐/ปี โดยทั่วไปพื้นที่เป็นภูเขาประมาณ ๙๐% ของพื้นที่ทั้งหมด ละเป็นที่ราบเชิงเขาประมาณ ๕% และเป็นที่ลุ่มประมาณ ๕% ของพื้นที่โดยรวม
 


แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด5.  เขตการปกครอง


        องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด  มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 8 หมู่บ้าน  ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด


6.  จำนวนประชากร


          องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แดด  อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,958  คน  แยกเป็นชาย   2,033   คน   หญิง 1,925 คน  มี   963 ครัวเรือน


 *ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร ณ เดือน พฤษภาคม 2557

    จำนวนประชากรแยกช่วงอายุ